За центъра

Посетителска зона на Enjoy Box Варна
Изглед от вът­ре. Посе­ти­тел­с­ка зона на Enjoy Box Вар­на

 


Ние в ENJOY BOX сме убе­де­ни, че здра­ве­то и кра­со­та­та са свър­за­ни и могат да се под­дър­жат еднов­ре­мен­но, че здра­ве­то е необ­хо­ди­мо усло­вие за наша­та кра­со­та. Ако има­те жела­ни­е­то да се гри­жи­те и за две­те, ние ще ви помог­нем с под­хо­дя­щи про­це­ду­ри, висок про­фе­си­о­на­ли­зъм и най-съв­ре­мен­ни сред­с­тва и мето­ди. Наши­ят цен­тър пред­ла­га раз­но­об­раз­ни услу­ги, с кои­то може да достиг­не­те и под­дър­жа­те жела­ния вън­шен вид, като същев­ре­мен­но се погри­жи­те и за сво­е­то здра­ве. Ние ще Ви кон­сул­ти­ра­ме как да съх­ра­ни­те това ниво на мла­дост и енер­гия, кое­то ще Ви кара да се чув­с­т­ва­те довол­ни и щас­т­ли­ви от живо­та си.

 

За връз­ка и резер­ва­ции:

Наме­ре­те ни на кар­та

Наме­ре­те ни чрез Google Кар­ти

Наме­ре­те ни във Facebook

Наме­ре­те ни в Google +

Enjoy Box в интер­нет

Сним­ки от Enjoy Box

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре