МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО

Болка, гръб масаж Варна център масажи реджуванс боуен терапия лечебен масаж bazar bg рио rio grabo alo грабо базар бг olx

Добро здра­ве и само­чув­с­т­вие от доб­ри ръце! 

50 мину­ти МАСАЖНА ПРОЦЕДУРА  на ЧАСТИ и ЗОНИ от ТЯЛОТО.

 Маса­жи на гла­ва, ший­на яка, раме­нен или гръ­ден пояс, гръб, корем, таз, кра­ка, ръце, ходи­ла или дла­ни, по отдел­но или в комбина­ция с релак­си­ращ, тони­зи­ращ или лече­бен ефект. Под­хо­дя­щи за отстра­ня­ва­не на предиз­ви­кан дис­ком­форт или здра­вос­лов­ни проб­ле­ми предиз­ви­ка­ни от ежед­нев­ни про­фе­си­о­нал­ни дей­нос­ти и рабо­та. 

Включ­ва още: Избор на раз­лич­ни видо­ве маса­жи спо­ред заку­пе­но­то вре­ме. Кон­сул­та­ция пре­ди или след маса­жа. Пре­по­ръ­ка от тера­пев­та за най-удач­ния вид масаж спо­ред Ваше­то момен­т­но здра­вос­лов­но и емо­ци­о­нал­но със­то­я­ние. Вре­ме­то на час­тич­ни­те маса­жи може да бъде уве­ли­ча­ва­но по жела­ние на кли­ен­ти­те съоб­раз­но гра­фи­ка на масаж­на­та зона. Вре­ме на ефек­ти­вен масаж 30 мину­ти.

   Услу­га­та МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО  се про­веж­да в уют­ния каби­нет на тера­пев­та в цен­тър ENJOY BOX с въз­мож­ност за повеж­да­не на дру­го мяс­то по жела­ние и удоб­с­тво на кли­ен­та. Допъл­ни­тел­но израз­ход­ва­не вре­ме и раз­хо­ди­те за придвиж­ва­не под­ле­жат на инди­ви­ду­ал­но дого­ва­ря­не.

Еки­път на Enjoy  Box Ви поже­ла­ва  доб­ри  и здра­вос­лов­ни усе­ща­ния !

Вашият коментар

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре