Новости

Реджуванс — Терапия на младостта във Варна.

ТЕРАПИЯ за ПОДМЛАДЯВАНЕ на лице­то. Още от пър­ва­та про­це­ду­ра лице­то Ви при­до­би­ва отпо­чи­нал и свеж вид. Ста­ва ПО-СИЯЙНО и КРАСИВО.  ♥   Реджу­ванс тера­пи­я­та се осно­ва­ва на неж­но и ефек­тив­но докос­ва­не, кое­то ожи­вя­ва и осве­жа­ва лице­то, като в също­то вре­ме напъл­но релак­си­ра цяло­то тяло, като съз­да­ва чув­с­т­во за еуфо­рия, асо­ци­и­ра­но с щас­тие.     Тези спе­ци­фич­ни […]

Живота на оптимистите е пълен с изненади.

За побе­ди задъл­жи­тел­но тряб­ва да има­те раз­ви­ти мус­ку­ли, а за поко­ря­ва­не­то на обкръ­жа­ва­щи­те тряб­ва да има­те оба­я­тел­на усмив­ка, уве­ре­ност в себе си и пози­тив­но наст­ро­е­ние.

Животът е прекрасен, когато не очакваш, а просто живееш

Ние чес­то кри­во­ли­чим от пътя. Отива­ме в еди­ния край, после мина­ва­ме към про­ти­во­по­лож­ния. Живе­ем в сре­да­та, после тича­ме към ръба. И в един момент някъ­де меж­ду края и нача­ло­то, меж­ду добро­то и зло­то, меж­ду исти­на­та и лъжа­та, меж­ду меч­ти­те и стра­ха нами­ра­ме нещо мал­ко, за кое­то да се хва­нем.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре