Новости

Животът е прекрасен, когато не очакваш, а просто живееш

Ние чес­то кри­во­ли­чим от пътя. Отива­ме в еди­ния край, после мина­ва­ме към про­ти­во­по­лож­ния. Живе­ем в сре­да­та, после тича­ме към ръба. И в един момент някъ­де меж­ду края и нача­ло­то, меж­ду добро­то и зло­то, меж­ду исти­на­та и лъжа­та, меж­ду меч­ти­те и стра­ха нами­ра­ме нещо мал­ко, за кое­то да се хва­нем.

РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”

Пода­ре­те на себе си или на любим човек: Масаж на цяло тяло с бил­ко­ви мас­ла на аро­мат­на осно­ва в ДВА ВАРИАНТА: от 50 или 90 мину­ти за про­це­ду­ра. Под­хо­дя­ща релак­са­ция  на орга­низ­ма в ежед­не­ви­е­то и стре­са на работ­но­то мяс­то. За удо­вол­с­т­вие и пре­одо­ля­ва­не на напре­же­ни­е­то и умо­ра­та, с под­мла­дя­ващ ефект, чрез неж­ни и леки въз­дейс­т­вия […]

Реджуванс – терапия на младостта

  Холис­ти­чен, ману­а­лен метод за ТЕРАПИЯ и ПОДМЛАДЯВАНЕ на лице­то, оси­гу­ря­ва­що цялос­тен релакс и тонус на тяло­то. Още от пър­ва­та про­це­ду­ра лице­то Ви при­до­би­ва отпо­чи­нал и свеж вид.   Ста­ва ПО-СИЯЙНО и КРАСИВО.   Реджу­ванс — Тера­пия на мла­дост­та е под­хо­дя­ща за лич­на упот­ре­ба или пода­рък на осо­бе­но бли­зък човек.   Въл­ну­ва­щи нама­ле­ния при резер­ва­ции или заку­пу­ва­не […]

МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО

Добро здра­ве и само­чув­с­т­вие от доб­ри ръце!  50 мину­ти МАСАЖНА ПРОЦЕДУРА  на ЧАСТИ и ЗОНИ от ТЯЛОТО.  Маса­жи на гла­ва, ший­на яка, раме­нен или гръ­ден пояс, гръб, корем, таз, кра­ка, ръце, ходи­ла или дла­ни, по отдел­но или в комбина­ция с релак­си­ращ, тони­зи­ращ или лече­бен ефект. Под­хо­дя­щи за отстра­ня­ва­не на предиз­ви­кан дис­ком­форт или здра­вос­лов­ни проб­ле­ми предиз­ви­ка­ни от […]

Промоция: Реджуванс – терапия на младостта

♥Холис­ти­чен, ману­а­лен метод за ТЕРАПИЯ и ПОДМЛАДЯВАНЕ на лице­то, оси­гу­ря­ва­що цялос­тен релакс и тонус на тяло­то. Още от пър­ва­та про­це­ду­ра лице­то Ви при­до­би­ва отпо­чи­нал и свеж вид.   Ста­ва ПО-СИЯЙНО и КРАСИВО.      Реджу­ванс – тера­пия на мла­дост­та се про­веж­да в шест сеан­са все­ки с интер­вал от някол­ко дни. Все­ки сеанс е с про­дъл­жи­тел­ност от един […]

РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”

Пода­ре­те на себе си или на любим човек във Вар­на: Масаж на цяло тяло с бил­ко­ви мас­ла на аро­мат­на осно­ва в ДВА ВАРИАНТА: от 50 или 90 мину­ти за про­це­ду­ра.   Под­хо­дя­ща релак­са­ция  на орга­низ­ма в ежед­не­ви­е­то и стре­са на работ­но­то мяс­то. За удо­вол­с­т­вие и пре­одо­ля­ва­не на напре­же­ни­е­то и умо­ра­та, с под­мла­дя­ващ ефект, чрез неж­ни […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре