Новости

МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО

Добро здра­ве и само­чув­с­т­вие от доб­ри ръце!  50 мину­ти МАСАЖНА ПРОЦЕДУРА  на ЧАСТИ и ЗОНИ от ТЯЛОТО.  Маса­жи на гла­ва, ший­на яка, раме­нен или гръ­ден пояс, гръб, корем, таз, кра­ка, ръце, ходи­ла или дла­ни, по отдел­но или в комбина­ция с релак­си­ращ, тони­зи­ращ или лече­бен ефект. Под­хо­дя­щи за отстра­ня­ва­не на предиз­ви­кан дис­ком­форт или здра­вос­лов­ни проб­ле­ми предиз­ви­ка­ни от […]

Промоция: Реджуванс – терапия на младостта

♥Холис­ти­чен, ману­а­лен метод за ТЕРАПИЯ и ПОДМЛАДЯВАНЕ на лице­то, оси­гу­ря­ва­що цялос­тен релакс и тонус на тяло­то. Още от пър­ва­та про­це­ду­ра лице­то Ви при­до­би­ва отпо­чи­нал и свеж вид.   Ста­ва ПО-СИЯЙНО и КРАСИВО.      Реджу­ванс – тера­пия на мла­дост­та се про­веж­да в шест сеан­са все­ки с интер­вал от някол­ко дни. Все­ки сеанс е с про­дъл­жи­тел­ност от един […]

РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”

Пода­ре­те на себе си или на любим човек във Вар­на: Масаж на цяло тяло с бил­ко­ви мас­ла на аро­мат­на осно­ва в ДВА ВАРИАНТА: от 50 или 90 мину­ти за про­це­ду­ра.   Под­хо­дя­ща релак­са­ция  на орга­низ­ма в ежед­не­ви­е­то и стре­са на работ­но­то мяс­то. За удо­вол­с­т­вие и пре­одо­ля­ва­не на напре­же­ни­е­то и умо­ра­та, с под­мла­дя­ващ ефект, чрез неж­ни […]

Наднормено тегло (липедем)

Над­нор­ме­но тег­ло (липе­дем) (“липо” – мас­тен) – натруп­ва­не­то на голя­мо коли­чес­т­во мас­т­на тъкан в дол­ни­те край­ни­ци може да ими­ти­ра оточ­ност. Уве­ли­ча­ва се рис­ка за веноз­на недос­та­тъч­ност, лим­фе­дем, иди­о­па­ти­чен оток. Сис­тем­но­то над­нор­ме­но тег­ло вли­яе отри­ца­тел­но как­то на износ­ва­ни­я­та на кос­т­на­та сис­те­ма осо­бе­но на дол­ни край­ни­ци, таз и гръб­на­чен стълб, така и на вът­реш­ни орга­ни. Над­нор­ме­но­то тег­ло успеш­но […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре