Новости

Наднормено тегло (липедем)

Над­нор­ме­но тег­ло (липе­дем) (“липо” – мас­тен) – натруп­ва­не­то на голя­мо коли­чес­т­во мас­т­на тъкан в дол­ни­те край­ни­ци може да ими­ти­ра оточ­ност. Уве­ли­ча­ва се рис­ка за веноз­на недос­та­тъч­ност, лим­фе­дем, иди­о­па­ти­чен оток. Сис­тем­но­то над­нор­ме­но тег­ло вли­яе отри­ца­тел­но как­то на износ­ва­ни­я­та на кос­т­на­та сис­те­ма осо­бе­но на дол­ни край­ни­ци, таз и гръб­на­чен стълб, така и на вът­реш­ни орга­ни. Над­нор­ме­но­то тег­ло успеш­но […]

Маникюр и педикюр за Коледа

☃️ Про­мо­ция ☃️ Кла­си­чес­ки  или френ­с­ки мани­кюр с гел лак ( Crystal; Secretly, Bluesky )+ две деко­ра­ции по избор — 15лв. .….….….….….. Изграждане/Ноктопластика с гел Crystal (лаки­ра­не +2 деко­ра­ции по избор) — 35лв. .….….….….…..Поста­вя­не на гел Crystal вър­ху естес­т­вен нокът,лаки­ра­не +2 деко­ра­ции по избор — 20лв..….….….….….. Педи­кюр с гел лак + две деко­ра­ции — 25лв.Педи­кюр с […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре