Новости

Наднормено тегло (липедем)

Над­нор­ме­но тег­ло (липе­дем) (“липо” – мас­тен) – натруп­ва­не­то на голя­мо коли­чес­т­во мас­т­на тъкан в дол­ни­те край­ни­ци може да ими­ти­ра оточ­ност. Уве­ли­ча­ва се рис­ка за веноз­на недос­та­тъч­ност, лим­фе­дем, иди­о­па­ти­чен оток. Сис­тем­но­то над­нор­ме­но тег­ло вли­яе отри­ца­тел­но как­то на износ­ва­ни­я­та на кос­т­на­та сис­те­ма осо­бе­но на дол­ни край­ни­ци, таз и гръб­на­чен стълб, така и на вът­реш­ни орга­ни. Над­нор­ме­но­то тег­ло успеш­но […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре