Общи условия

Промоционалните цени и отстъпки за лоялни клиенти са валидни единствено при закупуването на продукта от онлайн магазина и важат за времето на промоцията  за съответния продукт. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент и всеки момент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.

Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.

Продавачът уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на Enjoy Box се свързва с клиента по телефон или e-mail за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката сайта ще посочи  стойността на допълнителните разходи (ако има такива), които клиентът трябва да заплати.

Сайта не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.