ТЕРАПИЯ за ПОДМЛАДЯВАНЕ на лице­то.

Още от пър­ва­та про­це­ду­ра лице­то Ви при­до­би­ва отпо­чи­нал и свеж вид.

Ста­ва ПО-СИЯЙНО и КРАСИВО.  ♥ 

 Реджу­ванс тера­пи­я­та се осно­ва­ва на неж­но и ефек­тив­но докос­ва­не, кое­то ожи­вя­ва и осве­жа­ва лице­то, като в също­то вре­ме напъл­но релак­си­ра цяло­то тяло, като съз­да­ва чув­с­т­во за еуфо­рия, асо­ци­и­ра­но с щас­тие.

    Тези спе­ци­фич­ни дви­же­ния, като лас­ка, посте­пен­но обра­бот­ват вся­ка мека тъкан на лице­то, неза­ви­си­мо дали е дъл­бо­ко или повър­х­нос­т­но раз­по­ло­же­на. 

     Въз­ста­но­вя­ва нор­мал­ния поток на хра­ни­тел­ни вещес­т­ва, осво­бож­да­ва срас­т­ва­ни­я­та, оси­гу­ря­ва елас­тич­ност на кожа­та и тонус на мус­ку­ли­те.♥

Със­тои от 6 про­це­ду­ри, вся­ка с вре­мет­ра­е­не от един час, про­веж­да­щи се през някол­ко дни (от 2 до 7 дни ).

Още за Реджу­ванс — Тера­пия на мла­дост­та. 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре