Боуен терапия

Боуен терапия, масажи, bowen therapy

Боу­ен тера­пи­я­та носи име­то на съз­да­те­ля си – Том Боу­ен, кой­то я раз­ра­бот­ва през 50-те годи­ни на ХХ век в Авс­т­ра­лия. Тя пред­став­ля­ва холис­ти­чен метод на лече­ние, кой­то наби­ра все по-голя­ма попу­ляр­ност, защо­то има бър­зо, ефи­кас­но и дъл­гот­рай­но дейс­т­вие. Изпол­з­ват се мно­го неж­ни и пре­ме­ре­ни дви­же­ния вър­ху сухо­жи­лия, мус­ку­ли, нер­ви, лига­мен­ти и фас­ци­ал­ни струк­ту­ри. Раз­лич­но­то при боу­ен тера­пи­я­та е, че през цяло­то вре­ме на про­це­ду­ра­та се рабо­ти вър­ху фас­ци­я­та – това е съе­ди­ни­тел­на тъкан в наше­то тяло, коя­то откри нови хори­зон­ти пред мно­жес­т­во док­то­ри, реха­би­ли­та­то­ри и меди­цин­с­ки лица.
Покри­ва вся­ка една клет­ка, мус­кул, сухо­жи­лие, нерв, кръ­во­но­сен съд, дори все­ки един орган. Тя е като пая­жи­на, коя­то се прости­ра в наше­то тяло на око­ло 3 кв. км, кое­то показ­ва кол­ко е важ­на. Има за цел да напра­ви дви­же­ни­е­то на теч­нос­ти­те към всич­ки тъка­ни мак­си­мал­но лес­но и е в непос­ред­с­твен кон­такт с голя­ма част от нер­в­на­та сис­те­ма, вър­ху чии­то рецеп­то­ри, основ­но се въз­дейс­т­ва при Боу­ен тера­пи­я­та.

За да се постиг­не лече­бен ефект, боу­ен тера­пи­я­та акти­ви­ра она­зи част от тяло­то ни, отго­ва­ря­ща за спо­койс­т­ви­е­то, релак­са и въз­ста­но­вя­ва­не­то, а имен­но пара­сим­па­ти­ко­ва­та нер­в­на сис­те­ма (или пара­сим­па­ти­кус).
Водей­ки дина­ми­чен живот, кой­то е свър­зан с посто­ян­на актив­ност, напре­же­ние и стрес, актив­на­та част на нер­в­на­та ни сис­те­ма е сим­па­ти­ку­са (отго­ва­рящ за наше­то оце­ля­ва­не и съх­ра­не­ние).
Важ­но е да зна­е­те, че тяло­то ни, кога­то е напрег­на­то и стре­си­ра­но, не може да се леку­ва. На него му е нуж­но спо­койс­т­вие и баланс. Точ­но зато­ва боу­ен тера­пи­я­та, чрез въз­дейс­т­ви­е­то си вър­ху фас­ци­я­та, акти­ви­ра ПАРАСИМПАТИКОВАТА нер­в­на сис­те­ма и оси­гу­ря­ва усло­вия на тяло­то да се леку­ва.
Тех­ни­ка­та е уни­кал­на фор­ма на нер­в­но-мус­кул­но въз­ста­но­вя­ва­не. Тя въз­дейс­т­ва не само чрез нер­в­на­та сис­те­ма, но и чрез лим­ф­на­та и кръ­во­нос­на­та сис­те­ми. Извес­т­на е с ефек­тив­ност­та си при проб­ле­ми с вът­реш­ни­те орга­ни, как­то и с нама­ля­не на вре­ме­то за въз­ста­но­вя­ва­не.
Боу­ен сре­ща одоб­ре­ни­е­то и на тра­ди­ци­он­на­та, и на алтер­на­тив­на­та, и на съпът­с­тва­ща­та меди­ци­на нався­къ­де по све­та, като връх на гри­жи­те за човеш­ко­то здра­ве!

Боу­ен тех­ни­ка­та се при­ла­га в про­це­ду­ри със сред­на про­дъл­жи­тел­ност 40–60 мин. и се със­тои в извър­ш­ва­не­то на дви­же­ния, кои­то се пра­вят през опре­де­лен интер­вал от вре­ме, като меж­ду тях се оста­вят вре­ме­ви пау­зи – от око­ло 2–3 мин., за да може пода­де­ни­ят посред­с­твом Боу­ен дви­же­ни­е­то сиг­нал да се раз­прос­т­ра­ни по цяло­то тяло и да предиз­ви­ка жела­ни­те про­ме­ни в посо­ка лече­ние. Подоб­но на тези пау­зи меж­ду дви­же­ни­я­та се изис­к­ва и меж­ду про­це­ду­ри­те да има вре­ме­ви раз­сто­я­ния от 5–10 дни, в зави­си­мост от спе­ци­фи­ка­та на забо­ля­ва­не­то, кое­то се тре­ти­ра. В имен­но този интер­вал меж­ду Боу­ен сеси­и­те, се нала­га да се огра­ни­чат вре­мен­но спе­ци­фич­ни инва­зив­ни вли­я­ния вър­ху тяло­то, с цел да се пред­па­зи от увре­да про­це­са, кой­то е стар­ти­ран по вре­ме на послед­на­та Боу­ен тера­пия.
Що се отна­ся до ком­би­ни­ра­не­то с дру­ги лечеб­ни мето­ди­ки и про­це­ду­ри – не бива да има никак­ви при­тес­не­ния в тази насо­ка, още пове­че, че пора­ди ряд­ко­то си про­веж­да­не Боу­ен тера­пи­я­та не вли­за в про­ти­во­ре­чи­ви физи­о­ло­гич­ни вза­и­мо­дейс­т­вия и не предиз­вик­ват никак­ви стра­нич­ни ефек­ти.

Боу­ен тера­пи­я­та пома­га за :
* мус­кул­но-ске­лет­ни и став­ни проб­ле­ми, като замръз­на­ло рамо, бол­ки от пре­напре­же­ние, проб­ле­ми с тазо­бед­ре­ни­те ста­ви и коле­на­та, навях­ва­не на глезените,бурсити;епикондилити
* бол­ки в гър­ба;
* бол­ки в кръс­та ;
* иши­ас;
* гръб­нач­ни изкри­вя­ва­ния;
* спор­т­ни трав­ми ;
* Спра­вя се с дис­ба­лан­са и проб­ле­ми­те на вът­реш­ни­те орга­ни;
* Без­п­ло­дие, аме­но­рея ‚дисменорея,поликистозни яйч­ни­ци ;
* гла­во­бо­лие и миг­ре­ноз­ни със­то­я­ния;
* нев­ро­ло­гич­ни проб­ле­ми;
* хор­мо­на­лен дис­ба­ланс ;
* деп­ре­сия;
* син­д­ром на хро­нич­на умо­ра ;
* фиб­ро­ми­ал­гия;
* брон­хи­ал­на аст­ма ;
* сен­на хре­ма;
* проб­ле­ми с бъб­ре­ци­те;
* нераз­по­ло­же­ния по вре­ме на бре­мен­ност ;
* коли­ки при бебе­та;
* нощ­но напи­ка­ва­не;
* авто-имун­ни забо­ля­ва­ния;
* алер­гии;
*сто­маш­но-чрев­ни раз­стройс­т­ва 

БОУЕН ТЕРАПИЯТА СЕ НАРИЧА “ТЕРАПИЯ НА БЪДЕЩЕТО”

Цени за Боу­ен тера­пия

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре