Цени за Боуен терапия и процедури

Bowen therapy Enjoy box varna

  Цена­та на тера­пи­я­та е 45 лв. за посе­ще­ние. Про­дъл­жи­тел­ност­та на  вся­ка про­це­ду­ра е раз­лич­на и е в рам­ки­те на мини­мум един аст­ро­но­ми­чес­ки час. 

  При резер­ва­ци­я­та им от  ENJOY BOX  пол­з­ва­те 10% отстъп­ка от цени­те.

За редов­ни посе­ти­те­ли на цен­тъ­ра има допъл­ни­тел­на инди­ви­ду­ал­на отстъп­ка в тера­пи­я­та и еди­нич­ни­те сеан­си. ♥

 

    Enjoy♥Подарете си здра­ве! 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре