Маникюр & Педикюр

    ♦ Пред­ла­га­ме ви коз­ме­ти­чен и тера­пев­ти­чен мани­кюр и педи­кюр с про­фе­си­о­нал­ни инс­т­ру­мен­ти, уре­ди и коз­ме­ти­ка, вклю­чи­тел­но тра­ди­ци­он­ни и гел лако­ве с изклю­чи­тел­на издър­ж­ли­вост и качес­т­во, как­то и поста­вя­не­то деко­ра­ции вър­ху нок­ти­те, кра­си­ви и качес­т­ве­ни  пиг­мен­ти, печа­ти и камъ­ни вър­ху тях с голя­ма трай­ност.

    Изграж­да­не­то и под­дръж­ка­та при Нок­топ­лас­ти­ка, как­то и лако­ве­те и гело­ве­те са от послед­на­та колек­ция на топ про­дук­ти, като всич­ко се съоб­ра­зя­ва с жела­ни­я­та, удо­вол­с­т­ви­я­та и възмож­нос­ти­те на кли­ен­ти­те. 

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ МАНИКЮР & ПЕДИКЮР

Връ­ща­не в стра­ни­ца­та „Услу­ги”

 

Пода­ре­те си радост в Enjoy Box! 

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре