Масажи, Рекреация и Релакс

Варна вип масажи терапия поръчай цени антицелулит релакс тонус отслабване регулиране на тегло моден здравен център сила любов масажи реджуванс грижа за кожата bazar bg рио rio grabo alo грабо базар бг olx

Вина­ги в доб­ри ръце!! 

     ♠ Масаж­на­та зона е част от Enjoy Box, но в също­то вре­ме е с напъл­но самос­то­я­тел­ни поме­ще­ния с цел пълен релакс, мак­си­мал­но лече­ние и въз­ста­но­вя­ва­не на кли­ен­ти­те. Раз­по­ла­га с цялос­т­но обо­руд­ва­но масаж­но поме­ще­ние в дизай­нер­с­ки стил, самос­то­я­тел­на баня-душ каби­на с хид­ро­ма­саж и тоа­лет­на само за кли­ен­ти­те на масаж­ния сек­тор, как­то и зона за самос­то­я­тел­но пре­об­ли­ча­не. Поме­ще­ни­я­та са с отдел­на от цен­тъ­ра кли­ма­ти­за­ция, отоп­ле­ние и вен­ти­ла­ция за по-голя­мо удоб­с­тво и уют при про­це­ду­ри­те.

    Масаж­ния сек­тор се изпол­з­ва един­с­т­ве­но за маса­жи, Реджу­ванс тера­пия, оздра­ви­тел­ни, есте­ти­чес­ки програ­ми.  Извър­ш­ват се на цяло тяло или опре­де­ле­ни час­ти с цел повли­я­ва­не на орга­низ­ма, даде­на­та част и свър­за­ни с тях орга­ни. Имат въз­ста­но­ви­те­лен, лече­бен, релак­си­ращ или есте­ти­чес­ки ефект. Може да включ­ват масаж­ни и кине­зи­те­ра­пев­тич­ни тех­ни­ки, кои­то се извър­ш­ват със лечеб­ни или  спе­ци­ал­ни мас­ла, кре­мо­ве, лоси­о­ни  по Ваш избор или без упот­ре­ба на таки­ва. Въз­мож­на е упот­ре­ба на спо­ма­га­тел­ни масаж­ни и кине­зи­те­ра­пев­тич­ни уре­ди и сред­с­тва.

    За пости­га­не на мак­си­ма­лен и про­дъл­жи­те­лен ефект се пре­по­ръч­ва мини­мум 30 мину­ти при час­тич­ни­ят масаж и 60 мину­ти при цялос­т­ния масаж или про­це­ду­ра на сеанс.

     Масаж с про­дъл­жи­тел­ност по-мал­ка от 15 мину­ти от глед­на точ­ка на здра­ве­то е с мини­ма­лен ефект с изклю­че­ния на спор­т­ни­те маса­жи извър­ш­ва­ни по вре­ме на тре­ни­ров­ки и със­те­за­ния, кои­то са част от цялос­т­ни­те спор­т­ни програ­ми на про­фе­си­о­нал­ни­те спор­тис­ти.

Масаж­ни­ят сек­тор се обслуж­ва от  мъж и жена, квали­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­лис­ти с голям опит. 

       Как­то в целия цен­тър, така и в масаж­ния сек­тор на Enjoy Box кли­ен­ти­те раз­по­ла­гат с достъп до без­п­ла­тен Интер­нет, а посе­ти­те­ли­те имат въз­мож­ност да чакат и общу­ват в кра­си­во обо­руд­ва­на и удоб­на при­ем­на. Към цен­тъ­ра има авто­мат за топ­ли напит­ки.

     В бли­зост до Enjoy Box се нами­рат някол­ко общес­т­ве­ни и пла­те­ни пар­кин­га, с въз­мож­нос­ти за без­п­лат­но пар­ки­ра­не, как­то и близ­ки спир­ки на град­с­ки тран­с­порт.

    В райо­на се нами­рат голе­ми мага­зи­ни за паза­ру­ва­не, извес­т­ни заве­де­ния, как­то и мно­жес­т­во цен­т­ро­ве за услу­ги, бол­ни­ци и ДКЦ, Меди­цин­с­ки Уни­вер­си­тет на Вар­на и  общес­т­ве­ни и соци­ал­ни служ­би.


ПРЕДЛАГАНИ  от нас Маса­жи, Тера­пии и Програ­ми.

ИЗВЪРШВАНИ Лечеб­ни маса­жи и про­це­ду­ри

За пол­зи­те от Маса­жа.

 За пър­ви път на масаж? Как про­це­ди­ра­ме.

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ МАСАЖИ, ТЕРАПИИ И ПРОГРАМИ.

 

♠Сил­но жела­ем щас­тие и бла­го­да­рим! ♠

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре