Предлагани Терапии, Масажи и Програми

     Всич­ки видо­ве маса­жи са физи­чес­ки докос­ва­ния воде­щи до лече­бен, тони­зи­ращ или релак­си­ращ ефект, чрез пре­да­ва­не и при­ема­не на поло­жи­тел­на енер­гия. Доб­ри­ят масаж е вла­га­не на добро­же­ла­тел­но отно­ше­ние, чрез при­ла­га­не на пра­вил­ни тех­ни­ки. 

Маса­жи­ра­не­то е лечеб­но изкус­т­во!!

Пода­ре­те на себе си или на любим човек:

  •  РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”

Масаж на цяло тяло с бил­ко­ви мас­ла на аро­мат­на осно­ва. Под­хо­дя­ща релак­са­ция  на орга­низ­ма в ежед­не­ви­е­то и стре­са на работ­но­то мяс­то. За удо­вол­с­т­вие и пре­одо­ля­ва­не на напре­же­ни­е­то и умо­ра­та, с под­мла­дя­ващ ефект, чрез неж­ни и леки въз­дейс­т­вия от спе­ци­ал­но под­бра­ни масаж­ни тех­ни­ки. Включ­ва още: изпол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние, кон­су­ми­ра­не на релак­си­ра­ща напит­ка и обсъж­да­не въз­дейс­т­ви­е­то на маса­жа.

  • ТОНУС МАСАЖ ” КЛАСИК”

Масаж на тяло и вът­реш­ни орга­ни с бил­ко­ви мас­ла и еле­мен­ти на енер­гий­ни прак­ти­ки. Рек­ре­а­ция от работ­ния про­цес, забър­за­но­то и изто­щи­тел­но ежед­не­вие. Зареж­да орга­низ­ма за дъл­го вре­ме с поло­жи­тел­на енер­гия и тонус. Насо­чен към под­сил­ва­не на тяло­то и него­ва­та имун­на сис­те­ма, чрез масаж­ни тех­ни­ки за въз­ста­но­вя­ва­не сили­те на чове­ка, израз­хо­де­ни в тру­до­вия про­цес. Включ­ва още: изпол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние, кон­су­ми­ра­не на тони­зи­ра­ща напит­ка и обсъж­да­не въз­дейс­т­ви­е­то на маса­жа.

  • КОМБИНИРАН МАСАЖ ” ЗДРАВЕ”

Класи­чес­ки масаж на тяло с еле­мен­ти от реф­лек­тор­но-сег­мен­та­рен масаж на фас­ци­и­те, кос­ти­те, вът­реш­ни орга­ни. Рекре­а­ция на фун­к­ци­и­те на мускули,стави и сухо­жи­лия чрез еле­мен­ти от пости­зо­мет­рич­на релак­са­ция, кине­зи­те­ра­пия и източ­ни тех­ни­ки (китайс­ка акуп­ре­су­ра, юмей­хо и тай­ланд­с­ки масаж). Дъл­гот­ра­ен про­фи­лак­ти­чен ефект с усе­ща­не за леко­та и тонус, въз­ста­но­вя­ва под­виж­ност­та и елас­тич­ност­та на тяло­то. Включ­ва още: кон­сул­та­ция пре­ди масаж, изпол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние, кон­су­ми­ра­не на тони­зи­ра­ща напит­ка и обсъж­да­не въз­дейс­т­ви­е­то на маса­жа.

 

    • ЕСТЕТИЧЕСКИ МАСАЖИ ЗА КРАСОТА, ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛО И ПОДМЛАДЯВАНЕ

Масаж “АНТИ-ЦЕЛУЛИТ”. Обра­бот­ка на засег­на­ти­те зони от целу­лит и него­во­то отстра­ня­ва­не чрез изпол­з­ва­не на спе­ци­ал­ни масаж­ни тех­ни­ки за бър­зо­то му и трай­но пре­мах­ва­не. Включ­ва още: кон­сул­та­ция пре­ди масаж, пол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние.

 

 

Масаж “РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕГЛО”. Вни­ма­тел­но под­бра­ни тех­ни­ки за обра­бот­ка на натру­па­ни­те мас­т­ни депа в орга­низ­ма и тях­но­то отстра­ня­ва­не, за пости­га­не на опти­мал­но тег­ло съоб­ра­зе­ни с пола, ръс­та, въз­раст­та и жела­ния ефект от маса­жи­ра­ния. Включ­ва още: кон­сул­та­ция пре­ди масаж, пол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние.

 

Масаж “ИЗВАЙВАНЕ НА ТЯЛО”. Ком­би­ни­ра­ни спе­ци­ал­но под­бра­ни анти­це­лу­лит­ни и регу­ли­ра­щи тег­ло­то тех­ни­ки, физи­о­те­ра­пев­тич­ни и кине­зи­о­те­ра­пев­тич­ни похва­ти за корек­ция на тяло­то, него­во­то изпра­вя­не, подоб­ря­ва­не на поход­ка­та, пра­ви­лен и есте­ти­чен сто­еж на тяло­то и край­ни­ци­те. Включ­ва още: кон­сул­та­ция пре­ди масаж, пол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние.

 

Реджу­ванс — ТЕРАПИЯ НА МЛАДОСТТА. Спе­ци­ал­на релакс и под­мла­дя­ва­ща тера­пия чрез масаж на лице и гла­ва. Със сил­но под­мла­дя­ващ и дъл­гот­ра­ен ефект. Включ­ва още: кон­сул­та­ция пре­ди масаж, пол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние, кон­су­ма­ция на релак­си­ра­ща напит­ка и обсъж­да­не въз­дейс­т­ви­е­то на тера­пи­я­та.

 

  • МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО

Болка, гръб масажМаса­жи на гла­ва, ший­на яка, раме­нен или гръ­ден пояс, гръб, корем, таз, кра­ка, ръце, ходи­ла или дла­ни, по отдел­но или в ком­би­на­ция, с релак­си­ращ, тони­зи­ращ или лече­бен ефект. Под­хо­дя­щи за отстра­ня­ва­не на предиз­ви­кан дис­ком­форт или здра­вос­лов­ни проб­ле­ми предиз­ви­ка­ни от ежед­нев­ни про­фе­си­о­нал­ни дей­нос­ти и рабо­та. Включ­ва още: кон­сул­та­ция пре­ди масаж, пол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние.


ИЗВЪРШВАНИ Лечеб­ни маса­жи и Оздра­ви­тел­ни про­це­ду­ри

 ЗДРАВОСЛОВНИ  и РЕЛАКС ПРОГРАМИ

За пол­зи­те от Маса­жа.

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ МАСАЖИ, ТЕРАПИИ И ПРОГРАМИ.

Сил­но жела­ем щас­тие и бла­го­да­рим! ♠

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре