Предлагани Терапии, Масажи и Програми

ЛЕЧЕБНИ, ОЗДРАВИТЕЛНИ  и МАСАЖИ ЗА РЕКРЕАЦИЯ  и  РЕХАБИЛИТАЦИЯ.

Лим­фен дре­наж на тяло. Осно­вен метод за деток­си­ка­ция на клет­ки­те и орга­низ­ма. Неж­на фор­ма на отстра­ня­ва­не на шла­ки­те в орга­низ­ма и сва­ля­не на тег­ло. Има пряк лече­бен ефект при едем (поду­ва­не, ото­ци и трай­но уве­ли­че­ние обе­ма на тяло­то в резул­тат на  застой­ни про­це­си в орга­низ­ма), със силен реха­би­ли­ти­ращ ефект. Укреп­ва имун­на­та сис­те­ма.

 

Мус­кул­но-реф­лек­то­рен масаж. Отстра­ня­ва три­гер­ни (болез­не­ни) точ­ки в тяло­то, схва­ща­ния (крам­пи) и вялост на мус­ку­ли­те. Има лече­бен ефект. Води до пре­мах­ва­не на бол­ка­та и отстра­ня­ва­не на фун­к­ци­о­нал­ни­те забо­ля­ва­ния  в мус­ку­ли­те, мус­кул­ни­те гру­пи и мус­кул­ни влак­на.

 

 

Пери­ос­та­лeн-реф­лек­то­рен масаж. Точков масаж вър­ху тъкан­та на пери­ос­та (над­кос­т­ни­ца­та) покри­ва­ща всич­ки кос­ти. Оказ­ва бол­ко­ус­по­ко­я­ваш ефект вър­ху свър­за­ни­те с пери­ос­та орга­ни. Този вид масаж вли­яе вър­ху кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то и хра­не­не­то на вът­реш­ни­те орга­ни и сис­те­ми, кое­то води до по-бър­зо­то оздра­вя­ва­не на забо­ле­лия орган. Има тони­зи­ращ и заба­вящ ста­ре­е­не­то ефект.

 

Съе­ди­ни­тел­но­тъ­ка­нен-реф­лек­то­рен масаж.  Съе­ди­ни­тел­на­та тъкан свър­з­ва всич­ки час­ти на тяло­то. При забо­ля­ва­не на вът­реш­ни орга­ни на опре­де­ле­ни мес­та вър­ху тяло­то се полу­ча­ват про­ме­ни в съе­ди­ни­тел­на­та тъкан (в кожа и под­ко­жие, във фас­ци­и­те и меж­ду­фас­ци­и­те). Обра­бот­ка­та на съе­ди­ни­тел­на­та тъкан в опре­де­ле­ни зони с или без съче­та­ва­не с кур­са на назна­че­но­то лече­ние води до уско­ре­но лече­ние на свър­за­ни­те с тях вът­реш­ни орга­ни. Бла­гоп­ри­ят­но вли­я­ние вър­ху нер­в­ни сис­те­ма.

 

Реф­лек­тор­но-сег­мен­та­рен масаж. Обе­ди­ня­ва най-добро­то от всич­ки реф­лек­тор­ни маса­жи (мус­ку­лен, пери­ос­та­лен и съе­ди­ни­тел­но­тъ­ка­нен). Пато­ло­гич­ни­те наход­ки се обра­бот­ват чрез спе­ци­ал­ни масаж­ни похва­ти за въз­дейс­т­вие вър­ху кожа­та, съе­ди­ни­тел­на­та тъкан, мус­ку­ли­те и пери­ос­та. При­ла­га­не­то му отдел­но или заед­но с основ­но­то про­веж­да­но лече­ние води до по-бър­зо оздра­вя­ва­не на орга­низ­ма. Има реха­би­ли­та­ци­он­но въз­дейс­т­вие вър­ху целия орга­ни­зъм. Вли­яе поло­жи­тел­но на ред забо­ля­ва­ния свър­за­ни с регу­ли­ра­не на кръв­но наля­га­не, сър­це, бъб­ре­ци, сто­мах и застой­ни про­це­си.

 

Пости­зо­мет­рич­на релак­са­ция /ПИР/. За пред­паз­ва­не (под­хо­дя­ща за деца и юно­ши) и лече­ние при изкри­вя­ва­не на тяло­то (ско­ли­о­за, лор­до­за, кифо­за и дру­ги дефор­ма­ции на опор­но дви­га­тел­ния апа­рат). За по-бър­зо оздра­вя­ва­не и раз­движ­ва­не при счуп­ва­ния на кос­ти (след­ф­рак­тур­ни със­то­я­ния). Изпол­з­ва се актив­но за рек­ре­а­ция, в спор­т­ния масаж за въз­ста­но­вя­ва­не на мус­ку­ли­те от умо­ра­та (мус­кул­на­та трес­ка), за под­го­тов­ка и загря­ва­не пре­ди и по вре­ме на тре­ни­ров­ки и със­те­за­ния за избяг­ва­не на спор­т­ни трав­ми. Отлич­но сред­с­тво за бор­ба със скъ­ся­ва­не и обез­д­виж­ва­не на мус­ку­ли­те и ста­ви­те (воде­щи до оку­ця­ва­не и пол­з­ва­не на бас­ту­ни при въз­рас­т­ни­те). При­ла­гат се  щадя­щи и нена­то­вар­ва­щи масаж­ни и тера­пев­тич­ни похва­ти и раз­движ­ва­ния.

Инди­ви­ду­а­лен масаж на орга­ни. При­ла­га­не на спе­ци­фич­ни тех­ни­ки спо­ред кон­к­рет­но­то  забо­ля­ва­не, с цел обез­бо­ля­ва­не, под­по­ма­га­не на лече­ни­е­то, оздра­вя­ва­не или по-бър­зо въз­ста­но­вя­ва­не след лече­ни­е­то.

 

Лечеб­ни­те маса­жи включ­ват: Задъл­жи­тел­на кон­сул­та­ция пре­ди масаж, пол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние,  обсъж­да­не въз­дейс­т­ви­е­то на тера­пи­я­та и  здрав­ни пре­по­ръ­ки.


ЗДРАВОСЛОВНИ  и РЕЛАКС ПРОГРАМИ

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ МАСАЖИ, ТЕРАПИИ И ПРОГРАМИ.

 

Сил­но жела­ем щас­тие и бла­го­да­рим! 

 

 

 

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре