За ползите от Масажа.

Естетичен център за красота, здраве и релакс във Варна тържества радост щастие промоции, подарък любов Enjoy Box мода маникюр козметика промоци реджуванс терапия естествен лифтинг бръчки по лицето лице подмладяване боуен поръчай спа зона сила любов грижа за кожата bazar bg рио rio grabo alo грабо базар бг olx
Въздействие на всички видове масажи.

 

     Спо­ред вида на маса­жа, вре­мет­ра­е­не­то, обра­бот­ка­та на зона­та от тяло­то или цяло­то тяло, изпол­з­ва­ни­те мето­ди и помощ­ни сред­с­тва  водят до под­мла­дя­ва­що, лечеб­но или раз­кра­си­тел­но  вли­я­ние на кожа­та, под­ко­жи­е­то, фас­ци­и­те,  кръ­во­нос­на и лим­ф­на сис­те­ма, мус­ку­ли­те, сухо­жи­ли­я­та, кос­ти­те, орга­ни­те свър­за­ни с маса­жи­ра­на­та зона.

Пра­вил­ния масаж вина­ги води до поло­жи­тел­но лечеб­но и реге­ни­ра­що въз­дейс­т­вие еднов­ре­мен­но на маса­жи­ра­на­та зони, свър­за­ни­те с нея орга­ни и на цяло­то тяло. Всич­ки тра­ди­ци­он­ни или съв­ре­мен­ни мето­ди за пости­га­не на добро пси­хи­чес­ко и физи­чес­ко със­то­я­ние включ­ват в сво­и­те програ­ми и мето­ди, еле­мен­ти на масаж или само­ма­саж. Той е част от лече­ни­е­то, раз­кра­ся­ва­не­то и  тони­зи­ра­не­то на човеш­ко­то тяло още от древ­ност­та и се при­ла­гат в цял свят.

 

Дока­за­но е, че маса­жи по вре­ме на лече­ние на всич­ки забо­ля­ва­ния водят до  бли­зо 50% по ран­но оздра­вя­ва­не на бол­ни­ят, а съче­та­ва­не­то му с дру­ги  раз­кра­си­тел­ни, под­мла­дя­ва­щи или спор­т­ни про­це­ду­ри  ( грим, липо­сук­ция, пилинг, мани­кюр, педи­кюр,  есте­ти­чес­ка хирур­гия, сола­ри­ум, лазер­ни про­це­ду­ри по кожа­та или спор­т­ни,  реха­би­ли­та­ци­он­ни  мето­ди и др. ) водят до зна­чи­тел­но пови­ша­ва­не на ефек­тив­ност­та им.

 

Маса­жи­те са задъл­жи­те­лен еле­мент за изграж­да­не на поло­жи­тел­ни­те  визии и успеш­ни­те кари­е­ри на мане­кен­ки,  спор­т­ни, медий­ни и музи­кал­ни звез­ди, на поли­ти­ци, общес­т­ве­ни лич­нос­ти, на актьо­ри и биз­нес лиде­ри. 

 

 

За зна­че­ни­е­то на маса­жи­те се съди по фак­та, че е невъз­мож­но пости­га­не­то на зна­чи­ми спор­т­ни резул­та­ти при със­те­за­те­ли­те във всич­ки спор­то­ве, вклю­чи­тел­но без включ­ва­не­то им в спор­т­ния режим на спор­тис­та.  Въп­ре­ки напре­дъ­ка на наука­та и мно­жес­т­во­то съв­ре­мен­ни апа­ра­ти за лече­ние, физи­о­те­ра­пия и реха­би­ли­та­ция, меди­ка­мен­ти и сти­му­ли­ра­щи про­дук­ти все­ки спор­тист, тре­ньор, соб­с­тве­ник, фен и спор­тен лекар знае, че доб­ри­те маса­жис­ти са задъл­жи­тел­на част от успе­ха на все­ки отбор и клуб. 

Без само­ма­са­жи­те или маса­жи­те  на бъде­ща­та май­ка не е въз­мож­но пра­вил­но­то и здра­вос­лов­но фор­ми­ра­не на пло­да. Не е въз­мож­но изграж­да­не­то на имун­на­та сис­те­ма на бебе­то в пър­ви­те сед­ми­ци след раж­да­не­то му. Без осъз­на­ти­те или нео­съз­на­ти­те  масаж­ни­те тех­ни­ки на лека­ря, меди­цин­с­ка­та сес­т­ра, аку­шер­ка­та или май­ка­та при изграж­да­не­то на дете­то не е въз­мож­но само­то раж­да­не и оце­ля­ва­не на бебе­то.

 

Докос­ва­не­то е част от задъл­жи­тел­на­та човеш­ка кул­ту­ра на въз­при­е­ма­не на све­та и живо­та. Изграж­да­не­то на дове­рие при общу­ва­не­то чрез докос­ва­не, било меж­ду маса­жи­ран и маса­жист, паци­ент и тера­певт, меж­ду коле­ги, съсе­ди, близ­ки, люби­ми или просто “дру­гия” човек до нас е в осно­ва­та на щас­т­ли­ви­те и доб­ри­те резул­та­ти от това общу­ва­не.

 

 

♠Сил­но жела­ем щас­тие и бла­го­да­рим!♠

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре