Цени за Масажи, Рекреация и Релакс

Маса­жи, Програ­ми, Про­це­ду­ри Вре­ме на про­це­ду­ра Вре­ме на посе­ще­ние
Цена
Цени за редов­ни кли­ен­ти, гру­по­ви заку­пу­ва­ния и мно­гок­рат­ни посе­ще­ния извън про­мо­ции, вау­че­ри и купо­ни за отстъп­ка.
Час­ти­чен масаж 30 мин. до 50 мин. 25 лв.
Масаж на цяло тяло или на някол­ко зони 60 мин. до 90 мин. 40 лв.
  • *Избор на раз­лич­ни видо­ве маса­жи спо­ред заку­пе­на­та услу­га с въз­мож­ност за про­мя­на на избо­ра. Кон­сул­та­ция пре­ди и след тях, теле­фон­ни и онлайн без­п­лат­ни кон­сул­та­ции. Пре­по­ръ­ки от тера­пев­та за най-удач­ния вид масаж/действия спо­ред Ваше­то момен­т­но здра­вос­лов­но и емо­ци­о­нал­но със­то­я­ние.
  • Инди­ви­ду­ал­но отно­ше­ние.
Цени за еди­нич­ни и еднок­рат­ни посе­ще­ния и про­це­ду­ри извън про­мо­ции, вау­че­ри и купо­ни за отстъп­ка.
Час­ти­чен масаж 30 мин. до 50 мин. 35лв.
Масаж на цяло тяло или на някол­ко зони 60 мин. до 90 мин. 65лв.
*Избор на раз­лич­ни видо­ве маса­жи спо­ред заку­пе­но­то вре­ме. Кон­сул­та­ция пре­ди и след маса­жа. Пре­по­ръ­ка от тера­пев­та за най-удач­ния вид масаж спо­ред Ваше­то момен­т­но здра­вос­лов­но и емо­ци­о­нал­но със­то­я­ние. 
*В цена­та на цялос­т­ни­те маса­жи е вклю­че­на допъл­ни­тел­на тонус/релакс напит­ка или билков/плодов нату­ра­лен про­дукт спо­ред сезо­на.
*Вре­ме­то на час­тич­ни­те или цялос­т­ни маса­жи може да бъде уве­ли­ча­ва­но по жела­ние на кли­ен­ти­те.
Програ­ми и спе­ци­ал­ни про­це­ду­ри
На цени за редов­ни кли­ен­ти, спо­ред общия брой посе­ще­ния и вре­ме на извър­ш­ва­ни­те про­це­ду­ри в тях. 30/60 мин. до 50/90 мин. 25/40 лв.
*В цена­та на релакс, оздра­ви­тел­ни­те, рек­ре­а­ци­он­ни и есте­ти­чес­ки програ­ми е вклю­че­на тонизиращи/релакс напит­ки, билков/природен екс­тракт, но не са включ­ват меди­цин­с­ки­те  кон­су­ма­ти­ви, ако има вклю­че­ни в отдел­на­та програ­ма.
*На раз­по­ло­же­ние е самос­то­я­тел­на баня-душ каби­на с хид­ро­ма­саж само за кли­ен­ти­те на масаж­ния сек­тор. В рам­ки­те на посе­ще­ни­е­то вли­за: Пол­з­ва­не на аро­мат­ни и масаж­ни масла/кремове/лосиони/шампоан по Ваш избор, еднок­рат­ни чех­ли и масаж­но бельо, кър­пи и хала­ти, инди­ви­ду­ал­на релакс и интим­на зона, без­п­ла­тен Wi-Fi. Кли­ма­ти­зи­ра­ни и отоп­ле­ни поме­ще­ния със соб­с­тве­на вен­ти­ла­ция.
*Цени­те са валид­ни за посе­ще­ния в EnJoy Box. За посе­ще­ния на мяс­то, кли­ен­та поема раз­хо­ди­те по тран­с­пор­та и вре­ме­то извън пред­ви­де­но­то вре­ме за посе­ще­ние.

*Цени­те се запла­щат в нача­ло­то или в края на посе­ще­ни­я­та, по избор на посе­ти­те­ля. При пред­ва­ри­тел­но заку­пу­ва­не на посе­ще­ния за маса­жи и програ­ми от елек­т­ро­ния мага­зин към сай­та се пол­з­ва 10% отстъп­ка. 

При заку­пу­ва­не­то им от мага­зи­на ENJOY BOX  пол­з­ва­те зна­чи­тел­ни отстъп­ка от цени­те.

За редов­ни­те посе­ти­те­ли на цен­тъ­ра има допъл­ни­тел­на инди­ви­ду­ал­на отстъп­ка в тера­пи­и­те, маса­жи­те и програ­ми­те.

Цени за Реджуванс терапия

 

♠Сил­но жела­ем щас­тие и Ви бла­го­да­рим !♠

Връ­ща­не в стра­ни­ца­та „Услу­ги”

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре