Професионален грим

 

    ♣В съв­ре­мен­но­то общес­т­во, се при­ема, че лице­то е визит­ка на чове­ка.
     Поч­ти вся­ка жена, коя­то се стре­ми да изглеж­да ефек­т­но и кра­си­во, вла­дее изкус­т­во­то на гри­ма, но гри­мът за тър­жес­т­ве­ни мероп­ри­я­тия може да се ока­же слож­на зада­ча.
     Ако ви пред­стои вечер­но тър­жес­т­во, сват­ба, фир­ме­но съби­ра­не, юби­лей или дру­го важ­но за вас съби­тие, то про­фе­си­о­нал­ни­ят грим е най-добро­то реше­ние.

    За про­фе­си­о­на­лен грим във Вар­на, може да се дове­ри­те на нашия гри­мьор!

     Про­фе­си­о­нал­ни­ят грим пра­ви тена на кожа­та иде­ал­но равен, уст­ни­те – съб­лаз­ни­тел­ни и сек­си, очи­те – изра­зи­тел­ни и атрак­тив­ни.

    Ваша­та визия ще бъде еле­ган­т­на и изис­ка­на, и сним­ки­те – запом­ня­щи се.♣

КАК ПРОЦЕДИРАМЕ:

  ♣Пър­во започ­ва­ме с кон­сул­та­ция, на коя­то ще обсъ­дим жела­ния от вас имидж (обра­за, кой­то целим да съз­да­дем).

Пре­ми­на­ва­ме към цве­то­ве и нюан­си, кои­то ще изпол­з­ва­ме.

Кога­то има­ме визия, започ­ва­ме същин­с­ка­та рабо­та. ♣

След­ва­ща­та стра­ни­ца е посве­те­на на видо­ве­те грим, кои­то пред­ла­га­ме. 

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ

           

  Кра­си­во­то започ­ва от Enjoy Box!

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре