Професионален грим

Офи­ци­а­лен грим или Вече­рен грим

 

    ♣Наси­ща­не, кон­т­рас­т­ност, вели­ко­ле­пие и бля­сък – отли­чи­тел­ни­те чер­ти на вечер­ния грим. Изпол­з­ва­ни­те тех­ни­ки и похва­ти за вечер­ния грим са мно­го. Вечер­ни­ят грим тряб­ва да бъде по-силен. Про­фе­си­о­нал­ни­ят гри­мьор ще избе­ре това, кое­то ще под­чер­тае кра­со­та­та ви и ще ви съз­да­де един запом­нящ се имидж.
   Чес­то на вечер­ни­те мероп­ри­я­тия свет­ли­на­та е приглу­ше­на­та, така че акцен­тът пада вър­ху уст­ни­те и очи­те. От дру­га стра­на това ни позво­ля­ва да игра­ем с цве­то­ве­те. Има­ме въз­мож­ност да съче­та­ем офи­ци­ал­ния грим с цве­та на избра­ния от нас тоа­лет. С помощ­та на пра­вил­но избра­на­та коз­ме­ти­ка и тех­ни­ки на гри­ми­ра­не, можем визу­ал­но да уве­ли­чим очи­те, да при­да­дем обем на уст­ни­те. Напри­мер: може да поста­вим мал­ко гранц, но само в цен­тъ­ра на уст­на­та, така се пости­га визу­а­лен ефект „по-голе­ми уст­ни„.
        Също така при вечер­ния грим може да изпол­з­ва­ме фон дьо тен, пуд­ра, чер­ви­ло с по-сил­ни цве­то­ве, защо­то на изкус­т­ве­но­то освет­ле­ние всич­ки цве­то­ве излгеж­дат по-свет­ли.♣

Дневен грим

    ♣Днев­ни­ят грим е под­хо­дящ за работ­ни сре­щи, дет­с­ки рож­ден­ни дни, семей­ни праз­нин­с­т­ва и про­чие. За да изглеж­да­ме све­жи през целия ден, днев­ни­ят грим тряб­ва да бъде мно­го фин и лек. Днев­ни­ят грим тряб­ва да под­чер­т­ва фор­ма­та на очи­те. Този грим се пра­ви спо­ред днев­на­та естес­т­ве­на свет­ли­на и не е стро­го задъл­жа­ващ към дре­ха­та. Спо­кой­но можем да под­чер­та­ем само чер­ти­те на лице­то и да сло­жим лек нюанс. Важ­на роля тук играе цве­та на очи­те, кой­то опре­де­ля как­ва гама от цве­то­ве можем да изпол­з­ва­ме за да не изглеж­да лице­то бле­до.

    След­ва­ща­та стра­ни­ца е посве­те­на на Сват­бен, Бул­чин­с­ки грим и грим за Про­фе­си­о­нал­ни сним­ки, кои­то пред­ла­га­ме.‎♣

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ

                     

   Кра­си­во­то започ­ва от Enjoy Box!

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре