Професионален грим

Сватбен грим (Булчински грим)


   ♣Сват­бе­ни­ят ден е един от най-емо­ци­о­нал­ни­те в живо­та. Ние може да ви дадем про­фе­си­о­нал­ни съве­ти, да изпъл­ним ваши­те жела­ния и да ви пред­ло­жим качес­т­во на достъп­на цена.
    Бул­чен­с­ки­ят грим тряб­ва да бъде по-лек, мек и нежен, съоб­ра­зен с все­ки детайл от сват­ба­та. Той тряб­ва да пре­мах­ва недос­та­тъ­ци­те на кожа­та: въз­па­ле­ния, лунич­ки, бля­сък от маз­на кожа. Мла­до­жен­ка­та тряб­ва да излъч­ва здра­ве. Сват­бе­ни­ят грим тряб­ва да изра­зя­ва ней­на­та невин­ност и чис­то­та. Целим да постиг­нем естес­т­ве­ност и да почер­та­ем при­род­на­та кра­со­та.

     Относ­но тех­ни­чес­ки­те харак­те­рис­ти­ки – сват­бе­ни­ят грим тряб­ва да може да издър­жи 8–12 часа в пер­фек­тен вид. Ние изпол­з­ва­ме про­фе­си­о­нал­ни про­дук­ти, кои­то са устой­чи­ви през целия ден.♣

Грим за снимки

  ♣ Необ­хо­ди­мо е гри­мът да бъде съоб­ра­зен с тех­ни­ка­та при засне­ма­не, тъй като чес­то това, кое­то виж­да­те на живо не отго­ва­ря на засне­то­то. Без­спор­но фотог­ра­фи­я­та “оле­ко­тя­ва” и “оме­ко­тя­ва” гри­ма. Напри­мер: сил­но­то и ярко чер­ви­ло, кое­то ви се стру­ва пре­ка­ле­но на живо, е мно­го веро­ят­но да изглеж­да доб­ре на сним­ка.
Поня­ко­га се появя­ват неп­ри­ят­ни отбля­съ­ци или пет­на по кожа­та, кои­то не изглеж­дат доб­ре на сним­ки. За да се избег­не това се изпол­з­ват спе­ци­ал­ни коз­ме­тич­ни про­дук­ти и тех­ни­ки, с кои­то про­фе­си­о­нал­ни­те гри­мьо­ри си слу­жат. Това е още една при­чи­на да избе­ре­те услу­ги­те на нашия гри­мьор за ваше­то съби­тие.♣

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ

Връ­ща­не в стра­ни­ца­та “Услу­ги” 

                 

  Кра­си­во­то започ­ва от Enjoy Box!

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре