Реджуванс – терапия на младостта

Реджуванс терапия Варна Enjoy Box

   ♥Холис­ти­чен, ману­а­лен метод за ТЕРАПИЯ и ПОДМЛАДЯВАНЕ на лице­то, оси­гу­ря­ва­що цялос­тен релакс и тонус на тяло­то. Още от пър­ва­та про­це­ду­ра лице­то Ви при­до­би­ва отпо­чи­нал и свеж вид.

  Ста­ва ПО-СИЯЙНО и КРАСИВО.

     Реджу­ванс – тера­пия на мла­дост­та се про­веж­да в шест сеан­са все­ки с интер­вал от някол­ко дни. Все­ки сеанс е с про­дъл­жи­тел­ност от един час, обхва­ща раз­лич­ни час­ти от лице­то, скал­па, вра­та и раме­не­те.

    Пре­ди и по вре­ме на про­це­ду­ра­та НЕ се изпол­з­ват кре­мо­ве, мас­ла или лоси­о­ни. Лице­то тряб­ва да е чис­то, без грим.

    След завър­ш­ва­не на тера­пи­я­та се пре­по­ръч­ва под­дър­жа­щи про­це­ду­ри, един път месеч­но за актив­но заба­вя­не на про­це­са на ста­ре­е­не.

 

ОЩЕ ЗА  РЕДЖУВАНС- ТЕРАПИЯ НА МЛАДОСТТА

 

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА РЕДЖУВАНС ТЕРАПИЯ

 

Enjoy♥Подарете си само­чув­с­т­вие!

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре