Още за Реджуванс терапията

   ♥ Реджу­ванс тера­пи­я­та — ЕСТЕСТВЕН ЛИФТИНГ на лице­то се бази­ра на физи­о­ло­гич­ни­те прин­ци­пи на фун­к­ци­о­ни­ра­не на тяло­то, като насър­ча­ва по естес­т­вен начин струк­ту­ри­те на лице­то да въз­вър­нат сво­я­та жиз­не­ност.

  За ней­но­то дейс­т­вие няма нуж­да от помощ­ни сред­с­тва като елек­т­ри­чес­ки ток, кре­мо­ве, серу­ми или дру­ги вън­ш­ни сред­с­тва.

   Осно­ва­ва се на неж­но и ефек­тив­но докос­ва­не, кое­то ожи­вя­ва и осве­жа­ва лице­то, като в също­то вре­ме напъл­но релак­си­ра цяло­то тяло, като съз­да­ва чув­с­т­во за еуфо­рия, асо­ци­и­ра­но с щас­тие.

    Тези спе­ци­фич­ни дви­же­ния, като лас­ка, посте­пен­но обра­бот­ват вся­ка мека тъкан на лице­то, неза­ви­си­мо дали е дъл­бо­ко или повър­х­нос­т­но раз­по­ло­же­на. 

     Въз­ста­но­вя­ва нор­мал­ния поток на хра­ни­тел­ни вещес­т­ва, осво­бож­да­ва срас­т­ва­ни­я­та, оси­гу­ря­ва елас­тич­ност на кожа­та и тонус на мус­ку­ли­те.♥

НАТИСНЕТЕ ТУК, АКО ИСКАТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ НА РЕДЖУВАНС ТЕРАПИЯ

 

Enjoy♥Подарете си само­чув­с­т­вие! 

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре