Цени за Реджуванс терапия

 

♥  Цена­та на тера­пи­я­та е 180 лв. и се запла­ща при започ­ва­не или по етап­но, като включ­ва шест сеан­са все­ки с про­дъл­жи­тел­ност от един час. 

    Еди­нич­ни­те сеан­си извън тера­пи­я­та са на цена от 40 лв. за един час.

При заку­пу­ва­не­то им от мага­зи­на ENJOY BOX  пол­з­ва­те 10% отстъп­ка от цени­те.

За редов­ни посе­ти­те­ли на цен­тъ­ра има допъл­ни­тел­на инди­ви­ду­ал­на отстъп­ка в тера­пи­я­та и еди­нич­ни­те сеан­си. ♥

 

    Enjoy♥Подарете си само­чув­с­т­вие! 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре