Промоция: Реджуванс – терапия на младостта

♥Холис­ти­чен, ману­а­лен метод за ТЕРАПИЯ и ПОДМЛАДЯВАНЕ на лице­то, оси­гу­ря­ва­що цялос­тен релакс и тонус на тяло­то. Още от пър­ва­та про­це­ду­ра лице­то Ви при­до­би­ва отпо­чи­нал и свеж вид.   Ста­ва ПО-СИЯЙНО и КРАСИВО.      Реджу­ванс – тера­пия на мла­дост­та се про­веж­да в шест сеан­са все­ки с интер­вал от някол­ко дни. Все­ки сеанс е с про­дъл­жи­тел­ност от един […]

РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”

Пода­ре­те на себе си или на любим човек във Вар­на: Масаж на цяло тяло с бил­ко­ви мас­ла на аро­мат­на осно­ва в ДВА ВАРИАНТА: от 50 или 90 мину­ти за про­це­ду­ра.   Под­хо­дя­ща релак­са­ция  на орга­низ­ма в ежед­не­ви­е­то и стре­са на работ­но­то мяс­то. За удо­вол­с­т­вие и пре­одо­ля­ва­не на напре­же­ни­е­то и умо­ра­та, с под­мла­дя­ващ ефект, чрез неж­ни […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре