Реджуванс 5х5 — Терапия на младостта във Варна.

180.00 лв.

Промоционалната цена е валидна единствено при закупуването на продукта от онлайн магазина и важи за времето на промоцията от 02.01.2019г. до 31.12.2019г.

Код: 1000-1 Категория:

Описание

      Реджу­ванс 5Х5 — Тера­пия на мла­дост­та е под­хо­дя­ща за лич­на упот­ре­ба или пода­рък на осо­бе­но бли­зък човек.

     Със­тои от 6 про­це­ду­ри, вся­ка с вре­мет­ра­е­не от един час, про­веж­да­щи се през някол­ко дни (от 2 до 7 дни ) след уго­ва­ря­не с тера­пев­та при пър­во­то посе­ще­ние в ENJOY BOX

     Пър­ва­та про­це­ду­ра на Реджу­ванс тера­пи­я­та се стар­ти­ра задъл­жи­тел­но след 5-тия ден от запла­ща­не­то по бан­ков път или на мяс­то в ENJOY BOX

    След запла­ща­не­то, тера­пев­та осъ­щес­т­вя­ва кон­такт с посо­че­ни­те в поръч­ка­та теле­фон и елек­т­рон­на поща за опре­де­ля­не на дата­та и часа на пър­вия сеанс в удоб­но за Вас вре­ме.

     Пре­дим­с­т­ва­та са в 5% нама­ле­ние спря­мо базо­ва­та цена  от 180 лв. за Реджу­ванс тера­пия и въз­мож­ност за удоб­но пла­ни­ра­не на посе­ще­ни­я­та съоб­раз­но жела­ни­я­та Ви.

     Реджу­ванс 5Х5 — Тера­пия на мла­дост­та се про­веж­да един­с­т­ве­но в уют­ния каби­нет на тера­пев­та в цен­тъ­ра ENJOY BOX.

Още за Реджу­ванс тера­пия и ней­ния под­мла­дя­ващ ефект

Еки­път на Enjoy  Box Ви поже­ла­ва щас­т­ли­ви и под­мла­дя­ва­щи миго­ве с про­дук­та. 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре