РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”-50

35.00 лв.

Промоционалната цена и отстъпката за лоялни клиенти е валидна единствено при закупуването на продукта от онлайн магазина и важи за времето на промоцията от 02.01.2019г. до 31.12.2019г.

Код: 1001-2 Категория:

Описание

Пода­ре­те на себе си или на любим човек:

50 мину­ти РЕЛАКС МАСАЖ на тяло във Вар­на.

Масаж с бил­ко­ви мас­ла на аро­матна осно­ва в отпус­ка­ща атмос­фе­ра. За удо­вол­с­т­вие, пре­одо­ля­ва­не на напре­же­ни­е­то и умо­ра­та, чрез неж­ни и леки въз­дейс­т­вия от спе­ци­ал­но под­бра­ни масаж­ни тех­ни­ки. Въз­мож­ност за кон­сул­та­ция пре­ди и след маса­жа.

   Включ­ва още: изпол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние. Ефек­тив­но вре­ме на маса­жа 30 мину­ти.

След запла­ща­не по бан­ков път или на мяс­то в ENJOY BOX, тера­пев­та осъ­щес­т­вя­ва контакт с посо­че­ни­те в поръч­ка­та теле­фон и елек­т­рон­на поща за опре­де­ля­не на дата­та и часа за про­веж­да­не на РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”- 50 в удоб­но за Вас вре­ме.

     Пре­дим­с­т­ва­та са в 20% нама­ле­ние спря­мо базо­ва­та цена  от 35лв. за еди­нич­ни и еднок­рат­ни посе­ще­ния с въз­мож­ност за удоб­но пла­ни­ра­не на посе­ще­ни­е­то съоб­раз­но жела­ни­я­та Ви.

За редов­ни кли­ен­ти на ЦЕНТЪРА (пол­з­ва­щи услу­ги­те ни про­фе­си­о­на­лен грим, мани­кюр, педи­кюр, реджу­ванс, маса­жи и здра­вос­лов­ни тера­пии), гру­по­ви заку­пу­ва­ния и мно­гок­рат­ни посе­ще­ния има допъл­ни­те­лен  купон за  отстъп­ка от цена­та — 20% нама­ле­ние спря­мо спе­ци­ал­на­та цена от 25лв. за лоял­ни кли­ен­ти. Полу­ча­ва се от маса­жист-тера­пев­та и се вкар­ва пре­ди окон­ча­тел­но­то потвър­ж­да­ва­не на поръч­ка­та в елек­т­ро­ния мага­зин. 

    Про­мо­ци­я­та РЕЛАКС МАСАЖ “КЛАСИК”- 50 се про­веж­да в уют­ния каби­нет на тера­пев­та в цен­тър ENJOY BOX и е валид­на до 31.12.2019г.

Еки­път на Enjoy  Box Ви поже­ла­ва щас­т­ли­ви и релак­си­ра­щи миго­ве с про­дук­та. 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре