Терапия-50 “РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕГЛО”

35.00 лв.

    Промоционалната цена и отстъпката за лоялни клиенти е валидна единствено при закупуването на продукта от онлайн магазина и важи за времето на промоцията от 02.01.2019г. до 31.03.2019г.

Код: 1001-1 Категория:

Описание

50 минут­на ТЕРАПИЯ за Регу­ли­ра­не на тег­ло във Вар­на. Масаж на засег­на­ти­те зони с подбра­ни тех­ни­ки за обра­бот­ка на натру­па­ни­те мас­т­ни депа в орга­низ­ма и тях­но­то отстра­ня­ва­не за пости­га­не на опти­мал­но тег­ло съоб­ра­зе­но с пола, ръс­та, въз­раст­та и жела­ния ефект. Ефек­тив­на, но щадя­ща обра­бот­ка на засег­на­ти­те зони и тяло за пости­га­не на удов­лет­во­ре­ност от маса­жа и усе­ща­не за леко­та в орга­низ­ма. Изпол­з­ва­ни­те мас­ла имат затоп­лящ и релак­си­ращ ефект вър­ху орга­низ­ма.

Включ­ва още: кон­сул­та­ция пре­ди масаж, пол­з­ва­не на хид­ро­ма­саж­на душ каби­на по жела­ние, обсъж­да­не на пре­по­ръ­чи­те­лен план за здра­вос­ло­вен живот по жела­ние, бил­ко­ви мас­ла на аро­мат­на основа.Ефективно вре­ме на маса­жа 30 мину­ти.

    След запла­ща­не по бан­ков път или на мяс­то в ENJOY BOX, тера­пев­та осъ­щес­т­вя­ва кон­такт с посо­че­ни­те в поръч­ка­та теле­фон и елек­т­рон­на поща за опре­де­ля­не на дата­та и часа за про­веж­да­не на ТЕРАПИЯ-50 “РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕГЛО” в удоб­но за Вас вре­ме.

     Пре­дим­с­т­ва­та са в 15% нама­ле­ние спря­мо базо­ва­та цена  от 35лв. за еди­нич­ни и еднок­рат­ни посе­ще­ния с въз­мож­ност за удоб­но пла­ни­ра­не на посе­ще­ни­е­то съоб­раз­но жела­ни­я­та Ви.

За редов­ни кли­ен­ти, гру­по­ви заку­пу­ва­ния и мно­гок­рат­ни посе­ще­ния има допъл­ни­те­лен  купон за  отстъп­ка от цена­та — 15% нама­ле­ние спря­мо спе­ци­ал­на­та цена от 25лв. за лоял­ни кли­ен­ти. Полу­ча­ва се пред­ва­ри­тел­но от маса­жист-тера­пев­та и се вкар­ва пре­ди окон­ча­тел­но­то потвър­ж­да­ва­не на насто­я­ща­та поръч­ка в елек­т­ро­ния мага­зин. 

    Про­мо­ци­я­та ТЕРАПИЯ-50 “РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕГЛО” се про­веж­да в уют­ния каби­нет на тера­пев­та в цен­тър ENJOY BOX и е валид­на до 31.03.2019г.

Още за про­мо­ци­я­та

Еки­път на Enjoy  Box Ви поже­ла­ва при­ят­ни и успеш­ни миго­ве с про­дук­та. 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре