МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО

35.00 лв.

 За редовни клиенти на ЦЕНТЪРА (ползващи услугите ни професионален грим, маникюр, педикюр, реджуванс, масажи и здравословни терапии), групови закупувания и многократни посещения има допълнителен  купон за  отстъпка  и цената е 25 лв. Получава се от масажист-терапевта и се вкарва преди окончателното потвърждаване на поръчката в Enjoy Box магазин. 

Код: 1001-2-1 Категория:

Описание

Добро здра­ве и само­чув­с­т­вие от доб­ри ръце! 

50 мину­ти МАСАЖНА ПРОЦЕДУРА  на ЧАСТИ и ЗОНИ от ТЯЛОТО.

 Маса­жи на гла­ва, ший­на яка, раме­нен или гръ­ден пояс, гръб, корем, таз, кра­ка, ръце, ходи­ла или дла­ни, по отдел­но или в комбина­ция с релак­си­ращ, тони­зи­ращ или лече­бен ефект. Под­хо­дя­щи за отстра­ня­ва­не на предиз­ви­кан дис­ком­форт или здра­вос­лов­ни проб­ле­ми предиз­ви­ка­ни от ежед­нев­ни про­фе­си­о­нал­ни дей­нос­ти и рабо­та. 

Включ­ва още: Избор на раз­лич­ни видо­ве маса­жи спо­ред заку­пе­но­то вре­ме. Кон­сул­та­ция пре­ди или след маса­жа. Пре­по­ръ­ка от тера­пев­та за най-удач­ния вид масаж спо­ред Ваше­то момен­т­но здра­вос­лов­но и емо­ци­о­нал­но със­то­я­ние. Вре­ме­то на час­тич­ни­те маса­жи може да бъде уве­ли­ча­ва­но по жела­ние на кли­ен­ти­те съоб­раз­но гра­фи­ка на масаж­на­та зона. Вре­ме на ефек­ти­вен масаж 30 мину­ти.

    След запла­ща­не по бан­ков път или на мяс­то в ENJOY BOX, тера­пев­та осъ­щес­т­вя­ва кон­такт с посо­че­ни­те в поръч­ка­та теле­фон и елек­т­рон­на поща за опре­де­ля­не на дата­та и часа за про­веж­да­не на МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО в удоб­но за Вас вре­ме.

     Пре­дим­с­т­ва­та са във  въз­мож­ност­та за удоб­но пла­ни­ра­не на посе­ще­ни­е­то съоб­раз­но жела­ни­я­та Ви. Въз­мож­ност за инди­ви­ду­ал­но отно­ше­ние.

За редов­ни кли­ен­ти на ЦЕНТЪРА (пол­з­ва­щи услу­ги­те ни про­фе­си­о­на­лен грим, мани­кюр, педи­кюр, реджу­ванс, маса­жи и здра­вос­лов­ни тера­пии), гру­по­ви заку­пу­ва­ния и мно­гок­рат­ни посе­ще­ния има допъл­ни­те­лен  купон за  отстъп­ка  и цена­та е 25 лв. Полу­ча­ва се от маса­жист-тера­пев­та и се вкар­ва пре­ди окон­ча­тел­но­то потвър­ж­да­ва­не на поръч­ка­та в Enjoy Box мага­зин. 

   
Услу­га­та МАСАЖ НА ЧАСТИ И ЗОНИ ОТ ТЯЛОТО  се про­веж­да в уют­ния каби­нет на тера­пев­та в цен­тър ENJOY BOX с въз­мож­ност за повеж­да­не на дру­го мяс­то по жела­ние и удоб­с­тво на кли­ен­та. Допъл­ни­тел­но израз­ход­ва­не вре­ме и раз­хо­ди­те за придвиж­ва­не под­ле­жат на инди­ви­ду­ал­но дого­ва­ря­не.

Еки­път на Enjoy  Box Ви поже­ла­ва  доб­ри  и здра­вос­лов­ни усе­ща­ния  с про­дук­та!

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре