Политика на поверителност

За нас

Адре­сът на нашия сайт: https://enjoybox.eu

Какви лични данни събираме и защо

Коментари

Кога­то посе­ти­те­ли­те оста­вят комен­та­ри в сай­та, ние съби­ра­ме дан­ни­те, пока­за­ни във фор­му­ля­ра за комен­та­ри, как­то и IP адре­са на посе­ти­те­ля и иден­ти­фи­ка­то­ра на потре­би­тел­с­кия бра­у­зър, за да помог­нат за откри­ва­не­то на спам.

Ано­ни­мен низ, бази­ран на имейл адре­са ви, може да бъде пре­дос­та­вен на услу­гат Gravatar, за да бъде про­ве­ре­но дали я изпол­з­ва­те. Поли­ти­ка­та за пове­ри­тел­ност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като комен­та­рът ви бъде одоб­рен, про­фил­на­та ви сним­ка ще бъде види­ма пуб­лич­но към него.

Файлове

Ако кач­ва­те изоб­ра­же­ния в сай­та, тряб­ва да избяг­ва­те кач­ва­не­то на изоб­ра­же­ния с вгра­де­ни дан­ни за мес­то­по­ло­же­ние (EXIF GPS). Посе­ти­те­ли­те на сай­та могат да изтег­лят и извле­кат дан­ни за мес­то­по­ло­же­ни­е­то от изоб­ра­же­ния в сай­та.

Бисквитки

Ако оста­ви­те комен­тар на нашия сайт, може­те да раз­ре­ши­те запаз­ва­не­то на ваши­те име, имейл адрес и уеб сайт в бис­к­вит­ки. Те са за ваше удоб­с­тво, така че да не е нуж­но да попъл­ва­те отно­во дан­ни­те си, кога­то оста­вя­те друг комен­тар. Тези бис­к­вит­ки ще се пазят една годи­на.

Ако има­те про­фил и вле­зе­те в този сайт, ще зада­дем вре­мен­на бис­к­вит­ка, за да опре­де­лим дали бра­у­зъ­рът ви при­ема бис­к­вит­ки. Тази бис­к­вит­ка не съдър­жа лич­ни дан­ни и се изтри­ва, кога­то затво­ри­те бра­у­зъ­ра си.

Кога­то вле­зе­те в про­фи­ла си на сай­та още някол­ко бис­к­вит­ки
ще запа­зят инфор­ма­ци­я­та ви за вход и пред­по­чи­та­ни­я­та ви как­во да виж­да­те на екра­на. Бис­к­вит­ки­те за вход изти­чат след два дни, а за пред­по­чи­та­ни­я­та на екра­на след годи­на. Ако избе­ре­те опци­я­та за запом­ня­не, инфор­ма­ци­я­та ви за вход ще се пази две сед­ми­ци. Ако изле­зе­те от про­фи­ла си, бис­к­вит­ки­те за вход ще бъдат изтри­ти.

Ако редак­ти­ра­те или пуб­ли­ку­ва­те ста­тия една допъл­ни­тел­на бис­к­вит­ка ще бъде запа­зе­на в бра­у­зъ­ра ви. Тя няма да съдър­жа лич­ни дан­ни, а просто ще доба­ви иден­ти­фи­ка­то­ра на пуб­ли­ка­ци­я­та, коя­то току що сте редак­ти­ра­ли. Изти­ча след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Ста­ти­и­те на този сайт могат да бъдат вгра­де­ни (видеа, изоб­ра­же­ния, съдър­жа­ние и т.н.). Вгра­де­но­то съдър­жа­ние от дру­ги сай­то­ве при­ема и се дър­жи с посе­ти­те­ля на сай­та като с посе­ти­тел на соб­с­тве­ния си сайт.

Тези сай­то­ве могат да съби­рат дан­ни за вас, да изпол­з­ват бис­к­вит­ки, да вграж­дат допъл­ни­тел­ни инс­т­ру­мен­ти за ста­тис­ти­ка от тре­ти стра­ни, да сле­дят как рабо­ти­те с тези инс­т­ру­мен­ти вклю­чи­тел­но как потре­бя­ва­те вгра­де­но съдър­жа­ние ако има­те про­фил и сте влез­ли в него на сай­та.

С кого споделяме данните ви

Ваши­те дан­ни може да бъдат пре­дос­та­ве­ни при Ваше съг­ла­сие на:

- Кури­ер­с­ки фир­ми и пощен­с­ки служ­би, ако сте поже­ла­ли достав­ка на мяс­то в кон­к­рет­на поръч­ка;

- Достав­чи­ци на пла­теж­ни услу­ги (бан­ки) за цели­те на осъ­щес­т­вя­ва­не на пла­ща­не или въз­ста­но­вя­ва­не на суми при упраж­ня­ва­не на пра­во на отказ на услуга/продукт, как­то и за сче­то­вод­ни цели, съг­лас­но изис­к­ва­ни­я­та на зако­но­да­тел­с­т­во­то.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оста­ви­те комен­тар, комен­та­рът и него­ви­те мета­дан­ни се запаз­ват за неоп­ре­де­ле­но вре­ме. Това е така, за да можем авто­ма­тич­но да раз­поз­на­ва­ме и одоб­ря­ва­ме послед­ва­щи ваши комен­та­ри­те, вмес­то да ги задър­жа­ме в опаш­ка­та за одоб­ря­ва­не.

За потре­би­те­ли, кои­то се регис­т­ри­рат на нашия уеб­сайт (ако има таки­ва), съх­ра­ня­ва­ме и лич­на­та инфор­ма­ция, коя­то пре­дос­та­вят в потре­би­тел­с­кия си про­фил. Всич­ки потре­би­те­ли могат да виж­дат, редак­ти­рат или изтри­ват лич­на­та си инфор­ма­ция по вся­ко вре­ме (с изклю­че­ние на това, че не могат да про­ме­нят потре­би­тел­с­ко­то си име). Адми­нис­т­ра­то­ри­те на уеб­сай­та могат да виж­дат и редак­ти­рат тази инфор­ма­ция.

Вашите права над личните ви данни

Ако има­те про­фил в този сайт или сте оста­вя­ли комен­та­ри в него, може­те да поис­ка­те да полу­чи­те файл, съдър­жащ всич­ки дан­ни, кои­то съх­ра­ня­ва­ме за вас, вклю­чи­тел­но и дан­ни, кои­то сте ни пре­дос­та­ви­ли. Също така може­те да поис­ка­те да зали­чим лич­ни­те дан­ни, кои­то съх­ра­ня­ва­ме за вас. Това оба­че не включ­ва дан­ни, кои­то сме задъл­же­ни да съх­ра­ня­ва­ме с адми­нис­т­ра­тив­ни цели, за нуж­ди­те на сигур­ност­та на сай­та, или по закон.

Как използваме вашите данни

Комен­та­ри­те от посе­ти­те­ли­те могат да бъдат про­ве­ре­ни чрез авто­ма­тич­на услу­га за про­вер­ка за спам комен­та­ри.

Вашата информация за контакт и в профил

Дан­ни за про­фи­ла:

- Име и фами­лия;

- Адрес за достав­ка;

- Теле­фон за връз­ка;

- Имейл адрес;

- IP адрес;

- и всич­ки дан­ни, дек­ла­ри­ра­ни  от Вас в Про­фи­ла или чрез Про­фи­ла Ви в соци­ал­ни мре­жи с кои­то се регис­т­ри­ра­те в сай­та

 или в отдел­на поръч­ка отбе­ля­за­ни от Вас в гра­фа “бележ­ки”;

Допълнителна информация

Enjoy Box съби­ра, обра­бот­ва и съх­ра­ня­ва лич­ни дан­ни на физи­чес­ки лица, при спаз­ва­не на нор­ма­тив­ни­те изис­к­ва­ния на Рег­ла­мент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съве­та и на Зако­на за защи­та на лич­ни­те дан­ни във връз­ка с извър­ш­ва­ни­те от дру­жес­т­во­то дей­нос­ти. Една част от тези лич­ни дан­ни се съби­рат във връз­ка с изпъл­не­ние на зако­но­ви изис­к­ва­ния към нас, дру­га част въз осно­ва на нуж­ди­те за изпъл­не­ние на сключ­ва­ни­те с кли­ен­ти­те резер­ва­ции и дого­во­ри, а тре­ти въз осно­ва на изрич­но съг­ла­сие на субек­ти­те на тези дан­ни, за мар­ке­тин­го­ви цели и ана­лиз.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре